investisiya

Investisiya edilmiş Əmlakın Kapitallaşma Əmsalını Hesabla

Kirayəşinli daşınmaz əmlaklar passiv gəlir əldə etmək və ya zənginləşmək üçün ideal bir investisiya vasitəsidir.

Bu metod qulağa xoş gəlir, ancaq təcrübəsiz biri üçün, iş bu qədər sadə deyil. Bu investisiya qoyuluşunun qazanclı olub-olmamasını da bilmək lazımdır.

Daşınmaz Əmlak maqnatları üçün, əmlakın İnvestisiya Gəlirinin (ROİ) hesablanmasını bacarmaqları, əmlakın rentabilliyini ölçülməsi adına çox vacibdir. Çünki, investorun zərələ qarşılaşdığı halda, bundan xəbərsiz olması, ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Ümumən, təcrübəli Daşınmaz Əmlak investorları, yeni-yeni investisiyalara can atarkən investorlar tərəfindən ən çox istifadə edilən və investisiya alətlərindən biri olan – İnvestisiya Gəlirinin (ROİ) vacibliyini çox yaxşı bilirlər.

Həmçinin, Daşınmaz əmlak investorları kirayədə olan əmlakı nağd şəkildə satın alarkən, Kapitallaşma Əmsalından istifadə edirlər. Bu üsul investisiyanın cəlb ediləcəyi daşınmaz əmlakın nə dərəcədə rentabelli olub-olmamasını ölçməyə imkan verir. Bununla yanaşı, oxşar daşınmaz əmlak investisiyalarını müqayisə etmək üçün istifadə olunur.

İnvestisiya Edilmiş Kapitallaşma Əmsalı Necə Hesablanır?

Kapitallaşma Əmsalı, əmlakın Xalis Kirayə Gəliri (NOI = Kirayə Gəliri – Əməliyyat Xərcləri) ilə əmlakın alış qiyməti arasındakı nisbətə əsasən müəyyənləşdirilir.

Kapitallaşma Əmsalının (Cap Rate) düsturu:

Cap Rate = NOI / Alış Qiyməti × 100%

Kapitallaşma Əmsalının hesablanması olduqca sadədir. Tutaq ki, siz kirayədə olan bir Daşınmaz Əmlak aldınız və bunun üçün 150,000 AZN nağd ödəniş etdiniz. Bu zaman sizin, 2000 AZN-lik ofis haqqı və sonrakı mərhələdə 9500 AZN-lik kiçik təmir xərləriniz çıxdı. Nəticədə isə, sözü gedən əmlaka cəmi 161,500 AZN investisiya qoyuluşunuz oldu.

Deyək ki, evdəki kirayəşin aylıq sizə 700 AZN kirayə haqqı ödəyir ki, bu da illik 8,400 AZN edir. Daha dəqiq ROİ əldə etmək adına, illik qaçınılmaz olan bəzi xərcləri (əmlak vergisi, siğorta, kiçik təmir xərcləri, lift pulu və s) təxminən 2000 AZN hesab edərək, illik kirayə gəlirindən çıxırıq. Bu da sizin illik kirayə gəlirinizi 6,400 AZN olaraq, nəticələndirir.

Misalımızı, düstura uyğunlaşdırsaq, Kapitallaşma Əmsalımız (Cap Rate) aşağıdakı kimi olacaqdır:

Cap Rate = (6,400/161,500) x 100% = 3.96 %

Bu isə Sizin investisiya qoyuluşu ilə əldə etdiyiniz Kirayə məqsədli Daşınmaz Əmlakın, Kapitallaşma Əmsalının (Cap Rate) 3.96 % olduğu mənasını verir.

Bəs İnvestisiya edilmiş əmlakın ideal Kapitallaşma Əmsalı (Cap Rate) nə qədər olmalıdır?

Bu sualı bir çox ekspertə versək, cavab belə olacaq: ” bu investisiya edilmiş  daşınmaz əmlakın ölçüsündən, yerləşdiyi ərazidən və s. faktorlardan aslıdır.”

Ancaq təcrübəli əmlak ekspertləri kirayəşinli Daşınmaz Əmlakın Rentabellik Əmsalını hesablayarkən, Kapitallaşma Əmsalı (Cap Rate) düsturundan istifadə edərək, bu əmsalın 10% ətrafında olmasının yaxşı bir ROİ (İnvestisiya Gəliri) olduğunu bildirəcəklərdir. Daha yaxşısı isə, ROİ”nin 12% və yuxarısı olmasıdır.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *